Weigering motorkeuring soms onterecht ?

Sinds 1 januari 2023 is een nieuwe technische keuring voor motoren verplicht bij doorverkoop of ongeval. Volgens de statistieken is tussen de 20 en 30% van de motoren niet geslaagd voor deze keuring, wat heeft geleid tot frustratie bij motorrijders, die vinden dat sommige rode kaarten onterecht zijn. In dit artikel kijken we naar de redenen waarom keuring van motoren soms wordt geweigerd en wat eraan gedaan kan worden.

Weigering motorkeuring soms onterecht ?

Een groot aantal keuringen van motoren wordt geweigerd

Sinds begin 2023 moeten motorfietsen van 125 cm3 of meer, evenals elektrische motorfietsen van 11 kW of meer, een technische keuring ondergaan in geval van doorverkoop, een ongeval of een specifiek verzoek van de politie, om de conformiteit van de machine te garanderen en de koper te beschermen. De keuring wordt ook gebruikt om na te gaan of de reparaties na een ongeval correct zijn uitgevoerd. Sinds de invoering ervan zijn echter veel voertuigen bij deze controle geweigerd. In Wallonië is ongeveer 30% van de aangeboden voertuigen geweigerd, terwijl dat in Vlaanderen 20% is. Deze percentages geven aan dat het systeem noodzakelijk is en dat het tijd was om het in te voeren.

Boze motorrijders

Motorrijders daarentegen denken heel anders over de weigering van technische controles en bekritiseren deze als een manier voor de staat om extra inkomsten te genereren. Volgens sommige door de media geïnterviewde motorrijders zijn de technische controleurs bovendien niet competent. Deze kritiek wordt met klem bestreden door de groep AutoSécurité, die beweert dat alle met de technische controle belaste ambtenaren zelf motorrijders zijn en een specifieke opleiding hebben gevolgd.

Ten slotte stellen de tegenstanders van de motorkeuring dat het grote aantal weigeringen gewoon het resultaat is van een strategie die erop gericht is de indruk te wekken dat dit nieuwe systeem interessant is. AutoSécurité reageert ook op deze beschuldiging door erop te wijzen dat de weigeringen worden gerechtvaardigd door ernstige technische gebreken, zoals versleten banden, defecte remmen of olielekken.

De Belgische federatie van motorrijders vindt de test nuttig

Volgens Fedemot, de Belgische federatie van motorrijders, is de invoering van een technische keuring van motoren niet overbodig omdat het kopers bescherming biedt. Desondanks hebben de fervente tegenstanders in het Waalse gewest de Facebookpagina “Nee tegen de motorkeuring in België” opgericht, die we in een eerder artikel al vermeldden. Via deze pagina geven zij uiting aan hun ongenoegen en herinneren zij eraan dat technische gebreken slechts verantwoordelijk zijn voor 0,3 tot 0,5% van de ongevallen met doden of gewonden.

Tegenstanders wijzen er ook op dat sommige weigeringen niet gerechtvaardigd zijn omdat ze niet gebaseerd zijn op technische problemen, zoals AutoSécurité beweert. Zij merken op dat dit bijvoorbeeld het geval is wanneer nummerplaten verkeerd zijn geplaatst of verhoogd of wanneer het uitlaatgeluid de voorgeschreven norm voor het model overschrijdt.

Weigering technische controle voor enkele decibels te veel

Het maximaal toegestane geluidsniveau voor motoren tijdens de technische controle hangt af van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig en de categorie ervan :

  • Voor motoren die vóór 31/12/2011 voor het eerst zijn geregistreerd, bedraagt het maximaal toegestane geluidsniveau tijdens de technische controle 95 decibel (dB) voor motoren met een origineel uitlaatsysteem en 100 dB voor motoren met een niet-origineel uitlaatsysteem.
  • Voor motoren die vanaf 01/01/2012 voor het eerst zijn geregistreerd, bedraagt het maximaal toegestane geluidsniveau bij de technische keuring 94 dB voor motoren met een origineel uitlaatsysteem en 100 dB voor motoren met een niet-origineel uitlaatsysteem.

Sommige motoren kunnen worden afgekeurd wegens overschrijding van de maximale geluidsgrenswaarde, zelfs met slechts enkele decibels. Zoals hierboven uiteengezet, hangt deze grenswaarde af van de typegoedkeuring van het voertuig, maar in alle gevallen is een tolerantie van 2 decibel toegestaan.

Let op : zorg er bij het keuring van uw motor voor dat de test buiten wordt uitgevoerd. De resultaten kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Wat moet ik doen als mij zonder goede reden een technische keuring van een motor wordt geweigerd ?

Als u vindt dat de weigering van de technische controle van uw motor ongerechtvaardigd is, kunt u de rode kaart aanvechten. Daarvoor zijn verschillende opeenvolgende oplossingen mogelijk :

Neem onmiddellijk contact op met de beheerder van het station

Om een geschil in verband met de weigering van een technische controle van een motor snel op te lossen, moet u eerst contact opnemen met de beheerder van het station. Dit moet onmiddellijk na ontvangst van uw rode kaart gebeuren en indien mogelijk voordat u vertrekt. De chef kan ter plaatse een tweede controle uitvoeren en het geschil onmiddellijk beslechten. Deze methode is eenvoudig en doeltreffend, omdat zo elk vermoeden wordt vermeden dat het voorwerp van de controle sinds de eerste controle is veranderd.

Contact opnemen met de directie van het bedrijf waarvan u het controlestation gebruikt

Als u niet tevreden bent met het antwoord van het station, moet u onmiddellijk contact opnemen met de directie van de organisatie die toezicht houdt op het station. De contactgegevens van het bedrijf vindt u op het keuringscertificaat. Het verdient aanbeveling een schriftelijke klacht in te dienen en daarbij de onderaan dit artikel vermelde gedetailleerde informatie te verstrekken.

Contacteer de Regio waar het station zich bevindt

In laatste instantie kunt u uw rode kaart betwisten door per post of e-mail contact op te nemen met het Gewest waar uw motor werd gecontroleerd op de volgende adressen :

Waals Gewest

Mobiliteit en Waterwegen – Afdeling Certificering en homologatie – Noordlaan 8 – 5000 Namen. controle.technique.automobile@spw.wallonie.be 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SPRB Brussel Mobiliteit – CCN – Rue du progrès 80, bus 1 – 1035 Brussel. bruxellesmobilite@sprb.irisnet.be

Vlaams Gewest

Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid/Cel Homologatie en Technische keuring – Koning Albert II-laan 20 bus 2 – 1000 Brussel. www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

Goed om te weten : als u een weigering van een technische controle van een motor aanvecht die u ongerechtvaardigd acht door contact op te nemen met de directie van het bedrijf waartoe uw station behoort of met een van zijn regio’s, zorg er dan voor dat u bij uw verzoek de volgende informatie verstrekt :

  • Uw naam, voornaam en adres,
  • Het inschrijvingsnummer van uw motor,
  • Het merk, type en chassisnummer van uw motorfiets,
  • Het station waar uw motor werd gekeurd,
  • De datum van de keuring die u aanvecht.