All For Zero: samen naar veiligere wegen!

Naast het menselijk leed dat ze veroorzaken, kosten verkeersongevallen ons land niet minder dan 13 miljard euro per jaar. Ontdek in dit artikel het All For Zero actieplan: samen naar veiliger wegen om tegen 2050 0 doden te bereiken! 

All For Zero: samen naar veiligere wegen!

Het 1e interfederale verkeersveiligheidsplan 

In 2021 werden de États Généraux de la Sécurité Routière gehouden op initiatief van Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit. Dit resulteerde in het eerste interfederale verkeersveiligheidsplan. De opdracht van dit plan was het aantal verkeersslachtoffers in België drastisch te verminderen door een nauwe en ambitieuze samenwerking tussen de gewesten en de federale staat. In België komen elke week 12 mensen om het leven in het verkeer. En hoewel dit cijfer de afgelopen decennia is gedaald, blijft het onaanvaardbaar hoog. Om deze situatie te verhelpen, hebben alle bij de verkeersveiligheid betrokken ministers zich er sindsdien toe verbonden binnen hun bevoegdheidsgebied op te treden in het kader van het initiatief “Alles voor nul”. 

In 1999 vond de eerste algemene vergadering over verkeersveiligheid plaats op initiatief van Isabelle Durant (destijds minister van Mobiliteit) en de ouders van verkeersslachtoffers (PEVR). Het doel was een belangrijke reactie te genereren door alle bij deze kwestie betrokken partijen samen te brengen. Dat jaar verloren 1486 mensen het leven bij verkeersongevallen. 

Een duidelijke vermindering, maar het doel is nog niet bereikt 

Hoewel dit cijfer 20 jaar later sterk is gedaald, is het nog steeds te hoog. In 2019 kwamen 644 mensen om het leven, dat wil zeggen 12 per week, en raakten meer dan 47.000 mensen gewond, waarvan 3600 ernstig. De doelstelling van maximaal 420 doden die België zich had gesteld, werd dus helaas niet gehaald. Met 56 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt het aantal verkeersdoden in ons land bovendien boven het Europese gemiddelde van 51 slachtoffers. 

13 miljard per jaar

Menselijk leed, lichamelijk letsel, materiële schade of zelfs arbeidsongeschiktheid – verkeersongevallen hebben veel ernstige gevolgen. En dit geldt zowel voor de betrokken personen als voor de samenleving. Maar deze gevolgen kunnen ook financieel worden uitgedrukt om de werkelijke maatschappelijke kosten van de verkeersveiligheid te bepalen. Uit een recente studie blijkt dat verkeersongevallen België maar liefst 13 miljard euro per jaar kosten, oftewel 2,9% van het BBP! Deze aanzienlijke kosten versterken dus de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren door een nieuwe impuls te geven aan het verkeersveiligheidsbeleid. 

Een verbintenis die tijdens de Algemene Vergadering is geformaliseerd 

Met ongeveer 200 deelnemers, waaronder federale en regionale overheden, maar ook burgers, organisaties en parlementsleden, heeft de Algemene Vergadering van 2021 een federaal verkeersveiligheidsplan en regionale plannen opgesteld. Tijdens het evenement hebben de ministers ook hun engagement geformaliseerd door een groot bord “All For Zero” te ondertekenen. Er werd ook een open forum georganiseerd waar de deelnemers vragen konden stellen en hun mening konden geven over de verschillende besproken onderwerpen. 

Het federale verkeersveiligheidsplan

Een federaal verkeersveiligheidsplan werd opgesteld voor de Algemene Vergadering. Dit plan weerspiegelt het engagement van de federale regering in de sectoren waarvoor zij verantwoordelijk is, alsook de maatregelen die nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Om de burgers een stem te geven werd ook een platform opgericht waar zij hun mening konden geven over de maatregelen die zij het meest geschikt achtten en over de problemen die prioritair moesten worden aangepakt. Bijna 5.500 mensen hebben zich geregistreerd op All For Zero, dat met name verwijst naar de ambitie om op lange termijn tot nul verkeersdoden te komen. Daardoor konden de aanbevelingen van de 6 burgerpanels en de resultaten van een grootschalige enquête bij de Belgische burgers in dit federale actieplan worden geïntegreerd. 

Het eerste interfederale verkeersveiligheidsplan

De strategische plannen van de regio’s zijn sindsdien geïntegreerd in het allereerste interfederale verkeersveiligheidsplan: All For Zero. Dit plan weerspiegelt het gemeenschappelijke engagement en de gedeelde visie van de Belgische autoriteiten om de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze plannen heeft België zich ertoe verbonden het aantal doden en zwaargewonden op de weg tegen 2030 te halveren. Dit betekent maximaal 320 doden en 1800 zwaargewonden. Er is ook een doelstelling op langere termijn vastgesteld: uiterlijk in 2050 moeten er geen verkeersdoden meer zijn. Dit is een ambitieus doel dat alleen kan worden bereikt als iedereen op zijn eigen niveau aan het project bijdraagt. 

“20 jaar na het initiatief van Isabelle Durant hebben de Etats Généraux de la Sécurité Routière (Algemene Vergadering Verkeersveiligheid) nu de federale en regionale overheden, de verkeersveiligheidsactoren en de burgers samengebracht rond een gemeenschappelijke doelstelling: ALLES VOOR NUL, in een poging om uiterlijk in 2050 het aantal verkeersdoden op onze wegen tot nul terug te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de veiligheid van alle weggebruikers kunnen verbeteren, zodat iedereen ten volle kan genieten van de vrijheid van mobiliteit”, aldus Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit.