De verschillende keuringsbewijzen

Normale geldigheid

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code)

Het voertuig vertoont geen enkel defect en wordt tot het verkeer toegelaten.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften”.

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 4)

Bepaalde technische onderdelen zijn in orde op het ogenblik van de keuring maar moeten nauwlettend in het oog gehouden worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken nauwlettend in het oog te houden”.

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 5)

Bepaalde technische onderdelen zijn niet in orde op het ogenblik van de keuring maar er moet geen herkeuring plaatsvinden. De gebreken moeten niettemin zo vlug mogelijk hersteld worden. Deze herstellingen vergen geen speciale kennis of apparatuur.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring”.

Beperkte geldigheid

Het groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maand (Code 3)

Er werden enkel administratieve gebreken of een niet-gelijkvormigheid vastgesteld. Deze moeten binnen de 3 maanden in orde gebracht worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring”.

Wat gebeurt er indien ik geen officieel keuringsbewijs heb?

De politie kan je een boete geven indien je niet beschikt over een geldig keuringsbewijs tijdens een politiecontrole.

Ook je autoverzekering kan je in de steek laten: indien een oorzakelijk verband wordt vastgesteld tussen een ongeval en de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen. Dit recht kan echter niet uitgeoefend worden indien de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en het schadegeval. Er kan ook geen verhaalrecht ingeroepen worden indien het ongeval gebeurt: tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven; na uitreiking van een keuringsbewijs met vermelding “verboden tot het verkeer”, tijdens het normale traject tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant of de werkplaats van de hersteller; tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven na herstelling.