Wanneer moet ik mijn wagen laten keuren?

Hoe weet ik dat ik naar de autokeuring moet?

Het antwoord is eenvoudig: elk jaar, behalve voor nieuwe wagens, jonger dan 4 jaar.

Indien je voertuig nog nooit eerder gekeurd is, en je dus niet beschikt over een keuringsbewijs, dan moet je langskomen vanaf 2 maanden voor de datum waarop het voertuig sinds 4 jaar ingeschreven staat in België. Bedrijfsvoertuigen moeten voor de eerste keer bij de keuring voorgereden worden na de inschrijving van het voertuig.

Voertuig was al eerder gekeurd?

Indien uw voertuig al eerder gekeurd is, moet je langskomen vanaf 2 maanden voor het einde van de geldigheidsdatum, zoals vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. Voorbeeld: een voertuig met vervaldatum op 1 februari kan voorgereden worden vanaf 1 december. Het nieuw keuringsbewijs is dan weer geldig tot 1 februari van het volgende jaar.

Het keuringsbewijs wordt uitgereikt nadat het voertuig een technische keuring heeft ondergaan. Wanneer je je voertuig opnieuw voorrijdt voor een technische keuring moet je in het bezit zijn van het vorige keuringsbewijs. Dit keuringsbewijs is groen- of roodkleurig.

Wat is een keuringsbewijs?

Het groen keuringsbewijs wordt afgeleverd wanneer het voertuig voldoet aan het technisch reglement en geen enkel technisch defect vertoont dat de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of de andere weggebruikers in gevaar zou kunnen brengen. Nochtans betekent dit niet altijd dat het voertuig zonder beperkingen tot het verkeer wordt toegelaten: het is mogelijk dan specifieke sanctiecodes op het keuringsbewijs voorkomen.

De verschillende keuringsbewijzen

Dit zijn de verschillende keuringsbewijzen:

Normale geldigheid

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code)

Het voertuig vertoont geen enkel defect en wordt tot het verkeer toegelaten.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften”.

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 4)

Bepaalde technische onderdelen zijn in orde op het ogenblik van de keuring maar moeten nauwlettend in het oog gehouden worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken nauwlettend in het oog te houden”.

Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 5)

Bepaalde technische onderdelen zijn niet in orde op het ogenblik van de keuring maar er moet geen herkeuring plaatsvinden. De gebreken moeten niettemin zo vlug mogelijk hersteld worden. Deze herstellingen vergen geen speciale kennis of apparatuur.
Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring”.

Beperkte geldigheid

Het groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maand (Code 3)

Er werden enkel administratieve gebreken of een niet-gelijkvormigheid vastgesteld. Deze moeten binnen de 3 maanden in orde gebracht worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: “Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring”.

Wat gebeurt er indien ik geen officieel keuringsbewijs heb?

De politie kan je een boete geven indien je niet beschikt over een geldig keuringsbewijs tijdens een politiecontrole.

Ook je autoverzekering kan je in de steek laten: indien een oorzakelijk verband wordt vastgesteld tussen een ongeval en de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen. Dit recht kan echter niet uitgeoefend worden indien de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en het schadegeval. Er kan ook geen verhaalrecht ingeroepen worden indien het ongeval gebeurt: tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven; na uitreiking van een keuringsbewijs met vermelding “verboden tot het verkeer”, tijdens het normale traject tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant of de werkplaats van de hersteller; tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven na herstelling.

Snel en efficiënt je auto laten keuren, hoe gaat dat?

Vele mensen maken geen afspraak en dit zorgt voor lange wachttijden aan de controle. Een online afspraak is zeer eenvoudig en bespaart je veel kostbare tijd. Bovendien wordt er voor jou een poort gereserveerd op het tijdstip van je keuring. Hoe ga je moeiteloos door de keuring?

Maak op voorhand een afspraak met de autokeuring

Zorg er voor dat je de vereiste documenten bij hebt. Alle documenten moeten originelen zijn. Om fraude te voorkomen worden geen fotokopie’s noch scans aanvaard.

Inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs is een roze of zandkleurig document van formaat A4 of A5 (splitsbaar), voor de voertuigen ingeschreven na 15 januari 2011). Dit document bewijst dat je voertuig ingeschreven is bij de  Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV). Is je inschrijvingsbewijs gestolen of vernietigd? Ben je het verloren? Dan moet je dit aangeven bij de politie. Je krijgt dan een attest van onvrijwillig verlies. Met dit attest kan je een aanvraag richten tot de DIV om een duplicaat te bekomen van je inschrijvingsbewijs. Tijdens je bezoek aan het autokeuringscentrum leg je dan het duplicaat voor.

Gelijkvormigheidsattest

Het Belgisch gelijkvormigheidsattest bekrachtigt dat het voertuig goed en wel beantwoordt aan de beschrijving van het PVG, een proces-verbaal van goedkeuring, afgeleverd door de overheidsdienst die elk voertuigtype in België homologeert. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris bij de aankoop van je wagen. Daarom bestaat het document onder verscheidene vormen en kleuren naargelang het merk van het voertuig. Het Belgisch gelijkvormigheidsattest werd vervangen door het Europees gelijkvormigheidsattest (COC) in de jaren 90. Als je geen gelijkvormigheidsattest hebt, moet je contact opnemen met de invoerder of de officiële mandataris van het voertuig. Je kan ook in een keuringscentrum langsgaan om een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen wanneer je voertuig wordt ingevoerd uit het buitenland. Men zal een dossier opstellen dat naar de betrokken overheidsdienst Mobiliteit zal gestuurd worden. Die zal – na goedkeuring – een goedkeuringsattest overmaken als alternatief voor het vereiste gelijkvormigheidsattest.

Keuringsbewijs

Het keuringsbewijs wordt overgemaakt na de keuring van het voertuig. Dit keuringsbewijs heeft een groene of rode kleur. Wanneer u opnieuw je voertuig voorrijdt bij de autokeuring moet het vorig keuringsbewijs kunnen voorgelegd worden. Indien je je keuringsbewijs verloren hebt, vraag je een duplicaat aan bij het keuringscentrum. Dit is echter niet gratis: raadpleeg de tarieven.

Verzekeringsbewijs

Tenslotte dient je voertuig over een geldig verzekeringsbewijs (groene kaart) te beschikken. Naargelang het type keuring dat moet uitgevoerd worden, kunnen bijkomende documenten gevraagd worden. Deze worden vermeld in de rubriek over het type keuring.  Vooraleer je keuringsbewijs vervalt, ontvang je per post een groene uitnodiging. Deze uitnodiging is GEEN verplicht document voor de autokeuring! Deze kaart heeft enkel tot doel je er aan te herinneren dat je voertuig moet voorgereden worden binnen de 2 maanden die de vervaldatum voorafgaan. Deze vervaldatum staat vermeld op het laatste afgeleverde keuringsbewijs. De uitnodiging bevat ook nuttige informatie, zoals de openingsuren van het station, de staat waarin het voertuig moet voorgereden worden en de documenten die moeten voorgelegd worden.